Skip to content

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy (Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих для громадян України)

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, o której mowa wyżej

W Gminie Alwernia wnioski o w/w świadczenie składane są w Centrum Usług Społecznych w Alwerni – Budynek Urzędu Miejskiego w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 (wejście od parkingu, I piętro)

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Świadczenie będzie wypłacane po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody.

 

Відповідно до ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї 
держави громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 пункт 1 і який внесений до реєстру PESEL, 
має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, 
взуття, засоби особистої гігієни та плата за житло.
Органом, до компетенції якого віднесено одноразову грошову допомогу, є голова ґміни, міський голова, голова міста за місцем проживання зазначеної особи.

У Комуні Альвернія заявки на вищезгадану пільгу подаються до Центру соціальних служб в Альвернії – будинок міського управління в Альверні, 
вул. Gęsikowskiego 7 (вхід з автостоянки, 1 поверх) 
Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, 
яка фактично опікується дитиною.
Допомога буде виплачена після отримання коштів від Воєводи.

 

WNIOSEK [додаток]:

1.WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE_UA 

2.RODO PL UA do wniosku o pomoc