Skip to content

Dodatek gazowy za rok 2023 i 2024 – refundacja podatku VAT

Stosownie do ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych gospodarstwa domowe, które ogrzewają dom gazem mogą ubiegać się o dodatek gazowy.

Podstawowe warunki:

 1. Główne źródło ogrzewania w domu jest zasilane gazem. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.
 2. Piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).
 3. Gospodarstwo domowego spełnia wymóg kryterium dochodowego – analogicznie jak w przypadku m.in. dodatku osłonowego. Refundacja kosztów poniesionych na podatek VAT w rachunkach, czyli dodatek gazowy w 2023 roku przysługuje przy średnim comiesięcznym dochodzie na osobę nieprzekraczającym:
 • 2100 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
  (wnioski złożone do 31.07.2023 r. są rozpatrywane na podstawie dochodów z roku 2021, od dnia 1.08.2023 obowiązującym rokiem bazowym będzie – 2022 r.)

Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.

O refundację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz w tym roku.

Do wniosku o dodatek gazowy będziemy musieli załączyć następujące dokumenty:

 • kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu (wnioskodawca powinien być odbiorcą ostatecznym),
 • kopię faktury potwierdzającej jego zakup (począwszy od stycznia 2023 r.),
 • dowód opłacenia faktury.

Wnioski o dodatek gazowy w 2023 roku trzeba złożyć w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury od dostawcy gazu.

Wnioski można składać w Centrum Usług Społecznych w Alwerni  lub elektronicznie (korzystając m.in. z aplikacji mObywatel).

Wniosek do pobrania:

1. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT (edytowalny) – do refundacji za rok 2023

2. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT – do refundacji za rok 2023

UWAGA!

Składając wniosek po raz pierwszy należy uzupełnić Załącznik nr 1

Jeżeli członkowie rodziny uzyskali dochód niepodlegający opodatkowaniu uzupełnić również  Załącznik nr 1A.
Jeżeli członkowie rodziny uzyskali dochód z gospodarstwa rolnego – Załącznik nr 1B.

Wypełniamy również Załącznik nr 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok (np. część grudnia 2022)


AKTUALIZACJA PRZEPISÓW

Wydłużony czas składania wniosków o refundację VAT-u za gaz

Dnia 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.
Ustawa ta zmienia, między innymi, ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w ten sposób, że wydłużony zostaje okres, w którym można ubiegać się o refundację podatku VAT za gaz.

Tak więc, zgodnie z wymienioną ustawą, refundacja podatku VAT należy się za gaz dostarczony w kolejnym okresie tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można składać:

 • do 30 września 2024 roku – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych
 • po 30 września 2024 roku – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2 100 zł lub 1 500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r. obowiązuje dochód z 2022 r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia 2024 r. obowiązuje dochód z 2023 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie CUS Alwernia oraz przez internet, poprzez wypełnienie wniosku oraz dołączenie załącznika za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
Zmieniona ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Wniosek do pobrania:

 1. Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2024__r.
 2. dodatek gazowy 2024 – klauzula informacyjna RODO – wydrukować wraz z wnioskiem