Skip to content

Dodatek mieszkaniowy

House on money pillars

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Warunki otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a) tytuł prawny do lokalu

Dodatek przyznaje się:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

b) kryterium dochodu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył:

w gospodarstwie jednoosobowym – 40% (tj. 2 066,99 zł) ,

w gospodarstwie wieloosobowym – 30% (tj. 1 550,24 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
– 30 % albo
– 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. wniosek o DM
  2. oświadczenie o ryczałcie (obowiązkowo)
  3. zaświadczenie o dochodach (jeżeli członek rodziny jest zatrudniony na umowę)

Do wniosku należy dołączyć również:

– ostatnią fakturę/rachunek za wodę i ścieki
– potwierdzenie otrzymania świadczeń z 3 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku (kwitki) – dotyczy emerytów/rencistów