Skip to content

WNIOSEK o świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

ukraina

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, określono maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Świadczenie przysługuje w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:
1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku wpisano nieprawdziwe dane.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120dni, ale zgoda ta może dotyczyć wyłącznie:

1) indywidualnych spraw;

2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

Przepisy §3 stosuje się odpowiednio.

 

Wniosek o w/w świadczenie wraz załącznikiem składać można w Centrum Usług Społecznych w Alwerni.

 

Stosownie do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi zamieszcza się nowy wniosek oraz załącznik o świadczenie pieniężne:

NOWY wniosek o 40 zł – zakwaterowanie i wyżywienie (z dnia 29.04.2022 – nieaktualny)


Z M I A N A  P R Z E P I S Ó W

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – zwracam Państwa uwagę na nowe brzmienie § 4 zmienianego Rozporządzenia.
Zmianie uległy zapisy dotyczące wydania zgody na przedłużenie okresu wypłaty świadczenia z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.), na okres dłuższy niż 120 dni.

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
    oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określono termin składania wniosków za okres pobytu obywateli Ukrainy.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa wyżej (art. 13 ust. 1e ustawy), pozostawia się bez rozpoznania.

Uregulowano też termin złożenia wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r.

Wniosek za ten okres składało się w terminie do 31 lipca 2022 r.


Z M I A N A  P R Z E P I S Ó W

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi – zmieniono wzór wniosku o świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy.

NOWY WNIOSEK:
wniosek ZiW – zmiana 2024-03
(rozporządzenie wraz z wzorem wniosku – aktualizacja dnia 14.03.2024)