Skip to content

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

pomoc FEPZ

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), został przyjęty w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2022) 9063 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Niniejszy program jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych.

Pomoc udzielana osobom najbardziej potrzebującym w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 obejmuje:

 • zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących,
 • działania towarzyszące prowadzone przez organizacje partnerskie, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób najbardziej potrzebujących i wzmacnianie ich samodzielności m.in. poprzez dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, w szczególności wsparcia  psychologicznego, stosownych informacji na temat usług publicznych lub porad dotyczących gospodarowania budżetem domowym,
 • dodatkowe wsparcie osób najbardziej potrzebujących w postaci dystrybucji żywności pozyskiwanej przez organizacje partnerskie z darowizn.

Do pomocy żywnościowej uprawnia:

 1. dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901 z późn. zm.) tj. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 600 zł
  oraz
 2. co najmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 w/w ustawy, tj:
  1) ubóstwo
  2) sieroctwo
  3) bezdomność
  4) bezrobocie
  5) niepełnosprawności
  6) długotrwałej lub ciężkiej choroby
  7) przemoc domowa
  7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
  8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
  9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
  10) (uchylony)
  11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159
  ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
  13) alkoholizm lub narkomania
  14) zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
  15) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Szczegółowe informacje na temat programu FEPŻ znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

 

Żródło:
https://www.gov.pl/web/kowr/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027-fepz

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.fepz.gov.pl

Fundusze_Europejskie_na_Pomoc_Żywnościową_2021-2027