Klauzula RODO

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Alwerni ul. Zb. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, tel. 12- 283 30 31, reprezentowany przez Dyrektora.  
 • Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Alwerni wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@mops.alwernia.pl lub pod nr telefonu 12 283 30 31 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji zadań wynikających ze statutu Centrum Usług Społecznych w Alwerni zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Centrum Usług Społecznych w Alwerni na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • Dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w Centrum Usług Społecznych.

Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia,
jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)
 • Wszystkim osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Odbiorcami danych osobowych będą:
 • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Centrum Usług Społecznych w Alwerni,
 • operatorzy pocztowi,
 • banki w zakresie realizacji płatności,
 • podmioty świadczące na rzecz Centrum Usług Społecznych w Alwerni usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.

Konsekwencją nie podania danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości przyznania świadczenia.